सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०४ पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०७५-०२-२७ गते पढ्नुहोस्
3. २०७५ असार ४ गते गाेला प्रथाबाट निर्धारित राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुकाे पदावधि पढ्नुहोस्
4. गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई उपस्थित हुने सूचना पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०३/०३ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/२७ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०७५-०२-१७ गते पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०७५-०२-१५ गते पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/१७ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०७५-०२-१३ गते पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/१५ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/१३ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/११ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/१० पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०७५-०२-11 गते पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०७५-०२-10 गते पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०७५-०२-०7 गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/०७ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/०४ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७५-०२-०४ गते पढ्नुहोस्
21. राष्ट्रिय सभाकाे बैठक सरेकाे सूचना ।। पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०७५-१-३० गते पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७५-१-२७ गते पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०७५-१-२६ गते पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३१ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३० पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/२७ पढ्नुहोस्
28. सुचानापत्र २०७५ बैशाख २३ दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०७५ बैशाख २३ प्रथम बैठक पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २४ तेस्रो बैठक पढ्नुहोस्