मि मिति २०८१/०१/२३ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


  • राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण
  • राजनीतिक, वित्तिय तथा प्रशासनिक संघीयता,
  • समितिले संघीयता सबलीकरणको लागि गर्नुपर्ने थप कार्यहरु,
  • विविध।