- मिति २०८०/१२/२० गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, रक्षा मन्त्रालयबाट  भए गरेका कामकारबाही र भावी कार्यदिशा,
- रक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति र समस्या,
- रक्षा मन्त्रालयको समितिसँगको अपेक्षा
- विविध।