- मिति २०८०/१०/२३गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


छलफलका विषयहरु 
  • सोर्हौ पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो विकास लक्ष्य तथा लैङ्गिक मैत्री दृष्टिकोणबाट निर्माण गर्न समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरुका सम्बन्धमा,
  • विविध।