मिति २०८०/१०/१८ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


- सोर्हौ योजना तर्जुमा भईरहेको सन्दर्भमा उक्त योजनामा लैङ्गिक तथा दिगो विकास लक्ष्य मैत्री दृष्टिकोण बमोजिम निर्माण गर्न समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरु,
- विविध।