मिति २०८०/१०/०२गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


  • नसर्ने रोग सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयबाट भएको निरोधात्मक तथा उपचारात्मक व्यवस्था, समस्या, चुनौति, सो सम्बन्धमा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा ,
  • विविध।