मिति २०८०/०९/२४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


- प्रशासनिक संघीयता सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाही, वर्तमान अवस्था र समस्या एवं चुनौती,
- संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको ९९ बुँदे सिफारीस मध्ये तहाँ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सिफारीस कार्यान्वयन अवस्था।