- मिति २०८०/०४/१४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०४/१४ गते, आइतबार 
समय: बिहान ११:० बजे।
स्थान: समिति हल।

छलफलको बिषयः
- राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा, सिद्धान्त, अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन, 
   प्रमुख सवाल, समस्या तथा सुधारका उपाय लगायतका बिषय
-परराष्ट्र सम्बन्धको अवधारणा, सिद्धान्त, अवस्था, प्रमुख सवाल, समस्या तथा सुधारका उपाय लगायतका बिषय ।