मिति २०८०।३।१३ गते दिनको २ बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


१ आयोजना व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबिचको अन्तरसम्बन्ध तथा भूमिका
२ आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड
३ वित्तीय संघीयता र आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था
४ कार्यसम्पादनको क्रममा देखिएका आयोगका समस्या तथा चुनौति प्रमुख सवाल र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा।