२०७८/११/२३ गते बस्ने समितिको १०० औ बैठकको सूचना ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७8 फाल्गुन 1३ गते,

समयः दिउँसो १:०० बजे,

स्थान:  समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.समितिको २ बर्षको काम कारवाहीको सम्बन्धमा ।
२. उपसमितिको कामकारवाही सम्बन्धमा।
३. विविध।