बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७8 अषाढ 31 गते,

समयः दिउँसो १:०० बजे,

स्थान:  समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.समितिको अर्ध बार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।