बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७8 अषाढ 2८ गते,

समयः विहान ८:३० बजे,

स्थान:  शिक्षाा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.कोभिड-१९ को तेस्रो लहर सम्बन्धी सरकारको तयारी तथा रोकथाम ।