बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७8 अषाढ 22 गते,

समयः दिनको १:०० बजे,

स्थान:  समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.कोभिड-१९ ले शिक्षाा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव ।