बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७8 अषाढ ११ गते,

समयः बिहान ११:३० बजे,

स्थान:  दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।