बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७७ चैत्र १8 गते,

समयः बिहान ११:0० बजे,

स्थान:  समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा  छलफल,
२. विविध ।  

suchana pdf.pdf