बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७७ असोज 19 गते,

समयः विहानको ११:0० बजे,

स्थान: समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार,

विषयः विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग छलफल।