बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७७ असोज १३ र १४ गते

समयः दिनको ११:३० बजे

स्थान: दिगो विकास समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार

विषयः संवैधानिक आयोगकाे कामकारवाही सम्बन्धमा।