बैठक सम्बन्धि सुचना 2077/06/01


विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक

विषयः समसामायिक विषय तथा समितिमा रहेका  विचाराधिन विधेयकहरुको सम्बन्धमा छलफल ।
मितिः २०७७ असोज २ गते
समयः दिनको १:०० बजे
स्थान: समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार