सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी सभालाई गराइएको जानकारी विवरण ।

प्रकाशित मिति: 2019-07-28


सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी सभालाई गराइएको जानकारी विवरण ।

स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी समालाई सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट गराइएको जानकारी विवरण.pdf