राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार ३ गते म‌ंगलबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार ३ गते म‌ंगलबार दिनको १:०० बजे ।