राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २५ गते बुधबार दिनको २:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २५ गते बुधबार दिनको २:०० बजे ।