राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज ११ गते बिहीबार, दिनको २:०० बजे। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज ११ गते बिहीबार, दिनको २:०० बजे।