राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ भदौ ३० गते शनिबार, दिनको १:०० बजेराष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ भदौ ३० गते  शनिबार, दिनको १:०० बजे