राष्ट्रिय सभा

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति


२०७९ असार १० गते बस्ने समितिको १४१ औँ बैठकको सूचना


मिति : २०७९, असार १०

समय : बिहान ११ : ०० बजे

स्थान : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति हल (काठघर नं. ४)


कार्यसूची : १. समितिको काम कारवाहीको सम्बन्धमा छलफल ।