प्रतिनिधि सभा

अर्थ समिति


अर्थ समितिको मिति 2077/12/31 गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना


मिति : २०७७, चैत्र ३१

समय : दिनको १ : ०० बजे

स्थान : सार्वजनिक लेखा समितिको हल

आमन्त्रण : माननीय अर्थ मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र महालेखा नियन्त्रक ।


कार्यसूची : चालु आ.व.को बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आ.व.को बजेट तयारी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग छलफल।