राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।