कार्यव्यवस्था महाशाखा (प्रतिनिधि सभा)

क्र. स. प्रकाशनको शीर्षक
1. संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०७४- २०७९) पढ्नुहोस्
2. संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
3. संघीय संसद संयुक्त सभा अधिवेशन, २०७९ का बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
4. प्रतिनिधि सभा, २०७९ पहिलो अधिवेशनका बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
5. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
6. संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवशेन, २०७९ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
7. प्रतिनिधि सभा बैठक एघारौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
8. संसदीय विवरण पुस्तिका, रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद (२०७२ - २०७४) पढ्नुहोस्
9. संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
10. प्रतिनिधि सभा बैठक दशौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11. प्रतिनिधि सभा बैठक नवौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12. प्रतिनिधि सभा बैठक आठौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13. संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
14. प्रतिनिधि सभा बैठक अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15. प्रतिनिधि सभा बैठक सातौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
16. संसदीय विवरण पुस्तिका, पुनर्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख - माघ) पढ्नुहोस्
17. संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६ - २०५९) पढ्नुहोस्
18. संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५१ - २०५५) पढ्नुहोस्
19. संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८ - २०५१) पढ्नुहोस्
20. संसदीय विवरण पुस्तिका, राष्ट्रिय सभा (२०४८ - २०५९) पढ्नुहोस्