सम्पूर्ण विवरण शाखा (प्रतिनिधि सभा)

माननीय सदस्यहरुले बैठकमा बोल्नुभएको सम्पूर्ण विवरण रेकर्डिङ्ग गरी उतारेर सम्पूर्ण विवरण (Verbatim) तयार गर्ने कार्य गर्दछ ।