प्रश्न व्यवस्थापन शाखा (प्रतिनिधि सभा)

यस शाखाले सभाको बैठकमा माननीय सदस्यहरुद्वारा मन्त्रीहरुलाई सोधिने प्रश्नहरु सम्पादन गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्दछ ।