प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा


परिचय

संघीय संसद सचिवालय र प्रदेश सभा विच सम्पर्क, समन्वय एवं सहकार्य गर्ने प्रयोजनका लागि यस शाखाको गठन भएको हो।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले गर्ने कार्यहरुलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :

  • संघको अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय निकायसंग समन्वय गर्ने, गराउने,
  • संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, गराउने,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश र स्थानीय निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, गराउने,
  • दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरुका अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा समन्वय कायम गर्ने गराउने,
  • संघ र प्रदेश तथा स्थानीय निकायका सचिवालयकाबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
  • सभाको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया वा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सभा वा स्थानीय निकायबाट अनुरोध भै आएमा तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
  • प्रदेश वा स्थानीय निकाय सचिवालयमा माग भए वमोजिमको सहयोग पुर्याउने,
  • प्रदेश वा स्थानीय निकाय सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसारको तालिम, प्रशिक्षण सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।