संसदीय प्रशिक्षण शाखा


परिचय

माननीय सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस शाखाको गठन भएको हो।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले गर्ने कार्यहरुलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ:-

  • तालीम तथा जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने,
  • तालिम आवश्यकताको पहिचान गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने,
  • संसदीय प्रशिक्षण सम्वन्धी वार्षिक क्यालेण्डर तयार गरी लागू गर्ने,
  • माननीयहरुका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने,
  • प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आवश्यकतानुसार अभिमुखीकरण तालिम दिने,
  • क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा उपलब्धीको मूल्याङ्कन गर्ने,
  • सांसदको क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्वन्धित छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रम आदिको सञ्चालन गर्ने, गराउने,
  • अन्तराष्ट्रिय स्तरका तालीम कार्यक्रमको खोजी गरी उपयुक्तताका आधारमा मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्थाका लागि वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखासँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने,
  • संघीय संसदका सदस्यहरुको तालिमका लागि आधिकारिक रुपमा तालिम दिने संस्थाहरुसंग समन्वय गरि दक्षता अभिबृद्धि गर्ने,
  • तालीम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा वार्षिक कार्यतालिका तथा क्यालेण्डर तयार गर्ने ।