सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा


परिचय

संघीय संसदका सदस्यहरुलाई कानूनद्वारा निर्देशित सेवा  सुविधाहरु सकेसम्म एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने कार्यका लागि यस महाशाखाको गठन भएको छ ।

महाशाखाले सम्पादन गर्ने कार्यलाई बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम रहेको छः –

 • सांसद तथा पदाधिकारीहरुको शपथ ग्रहण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • अधिवेशनको आव्हानपत्र सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
 • सांसदलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने,
 • सांसदहरुलाई वितरणका लागि प्राप्त चिठी पत्र तथा सामाग्रीहरु सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
 • सांसदहरुको दस्तखत नमूना संकलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार दस्तखत प्रमाणित गर्ने, गराउने,
 • निर्वाचन क्षेत्र वा बसोबास भएको जिल्लाको वस्तुस्थितिको आवश्यक भ्रमण प्रतिवेदन सांसदहरुबाट प्राप्त गरी तत्सम्बन्धी आवश्यक कारवाही गर्ने, गराउने,
 • अधिवेशनको अन्त्य भएपछि आयोजना गरिने जलपान समारोहको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,
 • सांसदहरुको जीवनी तयार गरी त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • स्वकीय सचिव सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
 • सांसदहरुलाई दिइने पारिश्रमिक, टेलिफोन, घर भाडा, स्वास्थ्योपचार र यस्तै अन्य सुविधा सम्बन्धी काम गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
  कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।