विधि व्यवस्थापन महाशाखा (राष्ट्रिय सभा)

 राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुने विधेयकहरुका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यका लागि यस महाशाखाको मुख्य भूमिका रहन्छ ।