कानूनी परामर्श महाशाखा


परिचय

संवैधानिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी, सम्झौता लगायतका विभिन्न कानूनी विषयमा संघीय संसद, पदाधिकारी, सचिवालयलाई आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध गराउन यस महाशाखाको गठन भएको हो ।

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

  • संघीय संसद, संसदीय समिति र सचिवालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनी विषयहरुमा सम्बन्धित अख्तियारवालालाई राय परामर्श उपलब्ध गराउने,
  • संवैधानिक प्रश्न, संसद पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दा, विशेषाधिकारको प्रश्न जस्ता विषयहरुको अतिरिक्त विधेयक संशोधन प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि संसदमा प्रस्तुत हुने विषयहरुको ढाँचा, मस्यौदा आदिको जाँच तथा नियमावलीको व्याख्या गर्ने कार्यमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानूनी परामर्श दिने,
  • विधेयकको कानूनी पक्षका सम्बन्धमा राय परामर्श दिने,
  • सन्धी, सम्झौताहरुको अनुमोदन तथा अन्य प्रक्रियागत विषय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानूनका विषयहरुमा राय परामर्श दिने,
  • सचिवालय सम्बन्धी आन्तरिक काम, कारवाही र नीति निर्माण तर्जुमाका सम्वन्धमा कानूनी राय दिने,
  • अन्तर व्यवस्थापिका संघ एवम् अन्तर संसदीयमैत्री समूहहरु तथा सचिवालयको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी विषयमा आवश्यकतानुसार मौखिक तथा लिखित कानूनी राय परामर्श दिने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।