आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा


परिचय

संघीय संसदको बैठक कक्षाहरु र सचिवालयको कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरि संसदको आवधिक योजना तथा वार्षिक वजेट तर्जुमा गर्न यस मशाखाको गठन गरिएको छ ।

महाशाखाले सम्पादन गर्ने कार्यलाई बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम रहेको छः –
  • संसदको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
  • सचिवालयको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
  • सचिवालयको लागि मसलन्द तथा जिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन गर्ने,
  • भौतिक सम्पतिको संरक्षण र विकास गर्ने, 
  • संसद भवन सचिवालय आदिको लागि आवश्यक निर्माण योजना बनाउने,
  • सांसद आवास सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
  • संसदको दीर्घकालिन सोच सहितको आवधिक योजना तयार गर्ने,
  • सचिवालय परिसरभित्र रहेका खानेपानी, ढल निकास, सरसफाई, बगैंचा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने ।