जनशक्ति योजना तथा संगठन विकास शाखा


परिचय

कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायत संगठन संरचना, जनशक्ति योजना लगायतका कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले गर्ने कार्यहरुलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :-

 • तालिम तथा जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने,
 • संख्यात्मक तथा गुणात्मक रुपमा विद्यमान जनशक्तिको विशेषण गर्ने,
 • सचिवालयको कामको प्रकृति अनुरुप आवश्यक र उपयुक्त जनशक्ति प्राप्ती सम्बन्धी कार्य योजना तयार गर्ने,
 • संसद सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुको प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने,
 • सचिवालयमा कार्यरत जनशक्ति, राज्य÷प्रदेशको व्यवस्थापिकाका कर्मचारीहरुको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउने,
 • संगठन तथा व्यवस्थापन (O and M) सर्भेक्षण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • सचिवालयभित्रका सम्पूर्ण निकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीति तयार गर्ने,
 • कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्था अध्ययन गर्ने,
 • संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी विश्लेषण गरी समय सापेक्ष सुरधारका लागि कार्य योजना तर्जुमा गर्ने,
 • सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको अनुभवको उपयोग सम्बन्धी कार्यायोजना तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने ।