मानव संसाधन विकास महाशाखा


परिचय

संघीय संसद तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुको तालीम एवं क्षमता विकास सम्वन्धी कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो । 

यस महाशाखाले गर्ने कार्यहरुलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :

 • जनशक्ति तथा तालिम विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने,
 • सचिवालयमा आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउने कार्य गर्ने, गराउने,
 • कर्मचारीहरुको जनशक्ति तथा तालिम विकास सम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान गर्ने, गराउने,
 • सचिवालयका कर्मचारीहरुको तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउने,
 • प्रशिक्षणका लागि आवश्यक विषय विज्ञहरुको रोस्टर समय समयमा अद्यावधिक गर्ने,
 • तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी तालिम संचालन गर्ने, गराउने,
 • तालिम सम्बन्धी उपलब्धी मूल्यांकन गर्ने, गराउने,
 • राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका तालिम कार्यक्रमको खोजी गरी उपयुक्तताको आधारमा सिफारिस गर्ने,
 • तालिम गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्वन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
 • सचिवालयभित्रका सम्पूर्ण निकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण सम्वन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
  कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।