दिगो विकास तथा सुशासन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको मिति २०७६/१०/१५ को बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०७६/१०/०३ को बैठकको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
3. समितिको मिति २०७६/०९/२९ को निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको मिति २०७६/०९/२८ को निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको मिति २०७६/०९/२० को निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको मिति २०७६/०९/१३ को निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७६/०९/०९ को निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०७६/०८/०८ गते दिगो विकास श्रोत केन्द्रको उद्घाटन तथा प्रबोधिकरण कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
9. समितिको मिति २०७६/०८/०४ को निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको मिति २०७६/०८/०१ को निर्णय पढ्नुहोस्
11. - समितिको मिति २०७६/०७/२२ को निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति २०७६/०६/०२ को निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको २०७५/०७६ काे वार्षिक प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. समितिको मिति २०७६/०५/०९ को निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको मिति २०७६/०५/०३ को निर्णय पढ्नुहोस्
16. मिति २०७६/०४/२७ को उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
17. मिति २०७६/०४/२४ काे उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको मिति २०७६/०४/२० को निर्णय पढ्नुहोस्
19. - मिति २०७६/०४/१७ को उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
20. मिति २०७६/०४/१३ को उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्