दिगो विकास तथा सुशासन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिले मिति २०७७/०२/०८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिएको निर्देशन पढ्नुहोस्
2. समितिले मिति २०७७/०१/१६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिएको निर्देशन पढ्नुहोस्
3. मिति २०७७/०१/२६ काे समितिको ५९औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिकाे मिति २०७७/०४/२३काे ६६ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिकाे २०७७/०३/१६ काे ६२ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिकाे मिति २०७७/०४/३० काे ६७ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिकाे मिति २०७७/०३/२५ काे ६३ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिकाे मिति २०७७/०३/३१ काे ६५ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिकाे मिति २०७७/०३/३० काे ६४ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिकाे मिति २०७७/०२/२२ काे निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिले मिति २०७७/०२/०८गते सरकारलाइ दिएकाे निर्देशन पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति २०७७/०१/१२ को निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको मिति २०७६/१२/०३ को निर्णय पढ्नुहोस्
14. अन्तरक्रियात्मक तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. अन्तरक्रियात्मक एव‌‌म् अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. समितिको मिति २०७६/११/१९ को निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको मिति २०७६/११/१८ को निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको मिति २०७६/११/०४ को निर्णय पढ्नुहोस्
19. काठमाडौको न्यायिक समितिको अनुगमन प्रतिवेदन २०७६/१०/२३ पढ्नुहोस्
20. मिति २०७६/१०/२० को न्यायिक समितिको अनुगमन प्रतिवेदन पढ्नुहोस्