दिगो विकास तथा सुशासन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको आ.व. ०७७।०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०७८/११/१६ गतेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको ६९ औँ बैठकका निर्णयहरू पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०७७/०६/११ को ६८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिले मिति २०७७/०२/०८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिएको निर्देशन पढ्नुहोस्
10. समितिले मिति २०७७/०१/१६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई दिएको निर्देशन पढ्नुहोस्
11. मिति २०७७/०१/२६ काे समितिको ५९औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिकाे २०७७/०३/१६ काे ६२ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिकाे मिति २०७७/०४/३० काे ६७ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिकाे मिति २०७७/०३/२५ काे ६३ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिकाे मिति २०७७/०३/३१ काे ६५ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिकाे मिति २०७७/०३/३० काे ६४ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिकाे मिति २०७७/०४/२३काे ६६ औँ बैठककाे निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिकाे मिति २०७७/०२/२२ काे निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिले मिति २०७७/०२/०८गते सरकारलाइ दिएकाे निर्देशन पढ्नुहोस्
20. समितिको मिति २०७७/०१/१२ को निर्णय पढ्नुहोस्