दिगो विकास तथा सुशासन समिति

क्र स शीर्षक
1. मिति २०७७/०३/१५ काे सूचना पढ्नुहोस्
2. समितिको मिति २०७६-०९-२० को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
3. समितिको मिति २०७६-०९-१३ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
4. समितिको मिति २०७६/०९/०९ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
5. समितिको मिति २०७६/०८/१३ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
6. समितिको मिति २०७६/०८/०१ काे बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७६/०७/२२ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०७६/०७/२२ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
9. - समितिको मिति २०७६/०५/०९ को बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
10. दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा उपसमितिको तेस्रो बैठक काे सुचना पढ्नुहोस्
11. समितिको मिति २०७६/०४/२० को बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
12. दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा उपसमितिको दास्रो बैठक काे सुचना पढ्नुहोस्
13. समितिको मिति २०७६-०४-१० को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
14. मिति २०७५/११/०८ को समितिको बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
15. मिति २०७५/१०/११ को समितिको बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
16. मिति २०७५/१०/०३ को समितिको बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
17. मिति २०७५/०९/२६ काे समितिको बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
18. मिति २०७५/०८/२१ को समितिको बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्