दिगो विकास तथा सुशासन समिति

क्र स शीर्षक
1. मिति २०७९/०६/०४ गतेको समितिको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/०५/२७ गतेको समितिको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/०५/२३ गतेको समितिको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/०५/०९ गतेको समितिको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
5. मिति २०७९/०५/०८ गतेको समितिको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
6. समितिको मिति २०७९/०४/१३ गतेको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
7. समितिको मिति २०७९/०४/११ गतेको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
8. समितिको मिति २०७९/०३/२९ गतेको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
9. २०७९।३।२४ गतेको बैठक पढ्नुहोस्
10. समितिको मिति २०७९/०३/०८ गतेको बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
11. समितिको मिति २०७८।०३।३० को बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
12. समितिको मिति २०७८-०१-०३ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
13. समितिको मिति २०७७-१२-२० को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
14. समितिको मिति २०७७-१२-१७ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
15. मिति २०७७/०३/१५ काे सूचना पढ्नुहोस्
16. समितिको मिति २०७६-०९-२० को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
17. समितिको मिति २०७६-०९-१३ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
18. समितिको मिति २०७६/०९/०९ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
19. समितिको मिति २०७६/०८/१३ को बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
20. समितिको मिति २०७६/०८/०१ काे बैठक सम्बन्धमा पढ्नुहोस्