राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको २०७७ असोज ८ गते बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७७ श्रावण १६ मा बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको २०७७ असार २९ मा बसेको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७७ असार ११ गते बसेको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. २०७७ जेठ १६ गते वसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिका माननीय सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुकाे नाम तथा सम्पर्क नम्बर पढ्नुहोस्
8. मा. खेम प्रसाद लोहनी संयोजकत्वको उपसमितिको निर्णयहरु पढ्नुहोस्
9. माननीय राधेश्याम अधिकारी स‌योजकत्वको उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
10. संयोजक मा. राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको उपसमितिको निर्णय पढ्नुहोस्
11. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको कार्यविधि २०७५ पढ्नुहोस्
12. २०७७ वैसाख २९ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. २०७७ वैसाख २२ गते बसेको समितिको वैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिले २०७६ साल भर गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
15. समितिले २०७५ साल भर गरेका निर्णयहरु पढ्नुहोस्
16. समितिको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यतालिका पढ्नुहोस्
17. २०७७ जेठ ११ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्