राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

संक्षिप्त परिचय:

 

नेपालको संविधानको भाग - ४ मा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रुपमा रहने र उक्त सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत साधनको परिचालन गर्नु, गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही संविधानको धारा ५८ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै सोही संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिच्छेद - ६ नियम २७ बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका १२ जना माननीय सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभाका ३ जना माननीय सदस्यहरु गरी जम्मा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

 

 समितिको गठनः 

 

नेपालको संविधानको भाग - ४ मा रहेको संवैधानिक व्यवस्था तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिच्छेद - ६ को नियम २७ को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको मिति २०७५/..../.... गते बसेको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा रहनु हुने ११ जना माननीय सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको । साथै, मिति २०७५/..../....मा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले समितिमा रहनु हुने ३ जना माननीय सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

 

समितिको  सभापतिः

 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २८ ले समितिका सदस्यले अाफू मध्येबाट समितिको सभापतिको चयन गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम मिति २०७५/०६/०७ मा बसेको समितिको बैठकले माननीय श्री निरा देवी जैरुलाई समितिको सभापतिमा सर्वसम्मतिले निर्वाचित गरेको थियो ।

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः

 

  • नेपालको संविधानको धारा ५४ मा रहेको व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम नेपालको संविधानको भाग - ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु ।
  • संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिमको प्रकृयालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
  • प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने ।
  • समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

 

 

समिति सचिवालय :

 

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव

 

श्री भरतमणी रिजाल
सहसचिव (कानून)

 

श्री जलेश्वर राम

शाखा अधिकृत (कानुन)

 

श्री चन्दा पौडेल

ना.सु.

 

श्री अनिता थापा

का.स.

 

 
सम्पर्क नंं  ०१-४२००२३१
फ्याक्स नंं 
E-mail : statedirective@parliament.gov.np

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...