सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

क्र.स. शीर्षक
1. २०८१ वैशाख २७ गते बस्ने समितिको २०८ औँ बैठकको सूचना. पढ्नुहोस्
2. २०८१ बैशाख १८ गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
3. २०८० चैत २7 गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. मिति २०८० चैत २५ गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना। पढ्नुहोस्
5. मिति २०८० चैत २२ गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. मिति २०८० चैत २० गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. २०८०चैत ०६ गते बस्ने समितिको २०२औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
8. २०८० फागुन १८ गते बस्ने समितिको १९९ औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
9. २०८० फागुन १३ गते बस्ने समितिको १९८ औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
10. मिति २०८०/१०/२३ गते बस्ने समितिको १९७ ‌‌औ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. २०८० माघ ०८ गते बस्ने समितिको १९६औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
12. मिति २०८०/१०/३ गते बस्ने समितिको १९५ औ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. २०८० पुस २० गते बस्ने समितिको १९४ औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
14. मिति २०८०/०९/१९ गते बस्ने समितिको १९३ औँ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. मिति २०८०/०९/१३ गते बस्ने समितिको १९२ ‌‌औँ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. मिति २०८०/०९/१२ गते बस्ने समितिको १९१ औँ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. मिति २०८०/०९/४ गते बस्ने समितिको १९० ‌‌औ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
18. मिति २०८०/०९/१ गते बस्ने समितिको १८९ ‌‌औ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. मिति २०८०/०८/२५ गते बस्ने समितिको १८८ ‌‌औ बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. २०८० कार्तिक १७ गते बस्ने समितिको १८७ औँ बैठकको सूचना पढ्नुहोस्