राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७९/११/१५ गते राष्ट्रिय सभामा पेश भएको बार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,२०७९ पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/०९/२६ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/१०/१३ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/१०/१२ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
5. - मिति २०७९/१०/११ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
6. मिति २०७९/१०/०९ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९/१०/०९गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
8. मिति २०७९/१०/०६ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९/०९/२९ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
10. मिति २०७९/०९/२८ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
11. मिति २०७९/०९/२४ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
12. मिति २०७९/०९/२२ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
13. मिति २०७९/०९/०७ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
14. मिति २०७९/०९/०६ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय पढ्नुहोस्
15. मिति २०७९/०५/२३ गते बसेको समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
16. मिति २०७९/०५/२३ गते बसेको समितिको प्रथम बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
17. - मिति २०७९/०५/२७ गते बसेको समिति बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
18. मिति २०७९/०५/३१ गते बसेको समितिको बैठक निर्णय । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७९/०४/२५ गते बसेको समिति बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्