विधायन व्यवस्थापन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. वन विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
3. विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 075/76 पढ्नुहोस्
6. राहदानी विधेयक २०७५, समितिकाे पून पारित प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
7. विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक , २०७५ समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
8. अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
9. वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
10. भूउपयाेग विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
11. नागरिक लगानी काेष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
12. सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
13. राहदानी विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलााइ संसाेधन गर्ने विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. प्रशासकीय अदालत विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. बालवालीका सम्बन्धी विधेयक २०७५ समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17. अपाङगता भएकाे व्यक्तीकाे अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. सङकटापन्न बन्यजन्तु तथा वनस्पतिकाे अन्तराष्टिय ब्यापार नियन्त्रण विधेयक २०७५,समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
19. संविधान अनुकुल बनाउन केहि नेपाल ऐनलाइ संसाेधन गर्ने विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
20. लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, समिति प्रतिवेदन पढ्नुहोस्