संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ तथा  संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस समितिको काम,कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ः
  • सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायि र जवाफदेही बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका  बिषयमा सरकारबाट भए, गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने ।
  • नियमावलीको नियम १५५ बमोजिम आफ्नो कामको निमित्त कुनै कागजात झिकाउने तथा सम्बन्धित ब्याक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई समिति समक्ष उपस्थिति गराउने।
  • कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम (३) बमोजिम अध्यक्षको पूर्वस्वीकृति लिई कुनै स्थानको स्थलगत अनुगमन वा अध्ययन भ्रमण गर्ने ।
  • आफ्नो कामकारवाही सम्पादनको क्रममा राष्ट्रिय सरोकारकJ कुनै बिषयमा वा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै बिषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले तोके बमोजिम अन्य काम गर्ने ।