संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति

क्र.स. शीर्षक
1. २०७८/११/१६ गते बस्ने समितिको १०२ औ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
2. २०७८/११/२३ गते बस्ने समितिको १०० औ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
3. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
4. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
5. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
6. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
7. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
8. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
9. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
10. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
11. “लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पढ्नुहोस्
12. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
13. बैठकको जानकारी पढ्नुहोस्
14. बैठक सम्बन्धी जानकारी । पढ्नुहोस्
15. मिति २०८०/०६/१७ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्