संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति

क्र.स. शीर्षक
1. - मिति २०८१/०१/ २५ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
2. - मिति २०८१/०१/२४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
3. मि मिति २०८१/०१/२३ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
4. मिति २०८१/०१/ २१ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
5. मिति २०८१/०१/२० गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
6. - मिति २०८०/१२/२० गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
7. मिति २०८०/१२/१९गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
8. मिति २०८०/१२/१४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
9. मिति २०८०/१२/०९ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
10. मिति २०८०/१२/०५ गते बिहान १०:३० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
11. मिति २०८०/१२/०४ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
12. मिति २०८०/११/१६ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
13. मिति २०८०/११/१५ गते बिहान ११:३० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
14. मिति २०८०/११/१२ गते बिहान ११:०० बजे "नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका " विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पढ्नुहोस्
15. मिति २०८०/११/१२ गते बिहान ११:०० बजे "नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका " विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पढ्नुहोस्
16. मिति २०८०/११/०३ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
17. मिति २०८०/१०/२५ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
18. - मिति २०८०/१०/२३गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
19. मिति २०८०/१०/२२गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
20. मिति २०८०/१०/१९ गते दिनको १२:३० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना पढ्नुहोस्