प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. २०७८ असोज १२ गते बसेको समितिको ११९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. - २०७८ असोज ६ गते बसेको समितिको ११७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. २०७८ असोज १७ गते बसेको समितिको १२० औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. २०७८ असोज १० गते बसेको समितिको ११८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. २०७८ भाद्र ३१ गते बसेको समितिको ११६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. - २०७८ भाद्र २७ गते बसेको समितिको ११५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. - २०७८ भाद्र २२ गते बसेको समितिको ११४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. २०७८ भाद्र २१ गते बसेको समितिको ११३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. - २०७८ भाद्र १५ गते बसेको समितिको ११२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. २०७८ भदाै ११ गते बसेको समितिको १११औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. - २०७८ भदाै ९ गते बसेको समितिको ११०औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. २०७८ भदाै ८ गते बसेको समितिको १०९औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. - २०७८ भदाै ३ गते बसेको समितिको १०८औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. २०७८ श्रावण ३२ गते बसेको समितिको १०७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. २०७८ श्रावण ३१ गते बसेको समितिको १०६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. २०७८ श्रावन १७ गते बसेको समितिको १०५औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. २०७८ श्रावन १४ गते बसेको समितिको १०४औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. २०७८ श्रावण १० गते बसेको समितिको १०३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. २०७८ असार ३१ गते बसेको समितिको १०२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. २०७८ असार ३० गते बसेको समितिको १०१ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्