प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. २०७७ फागुन ०७ गते बसेको समितिको ८९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. २०७७ फागुन ०५ गते बसेको समितिको ८८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. २०७७ फागुन ०३ गते बसेको समितिको ८७ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. २०७७ माघ २९ गते बसेको समितिको ८६ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. २०७७ माघ २६ गते बसेको समितिको ८५ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. २०७७ माघ १४ गते बसेको समितिको ८४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. २०७७ माघ १३ गते बसेको समितिको ८३ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. २०७७ माघ ११ गते बसेको समितिको ८२ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. २०७७ माघ ०४ गते बसेको समितिको ८१ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. २०७७ पुष २४ गते बसेको समितिको ८० औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. २०७७ पुष २१ गते बसेको समितिको ७९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. २०७७ पुष ०३ गते बसेको समितिको ७८ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. २०७७ मंसिर ३० गते बसेको समितिको ७७औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. २०७७ मंसिर २४ गते बसेको समितिको ७६औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. २०७७ मंसिर २२ गते बसेको समितिको ७५औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. २०७७ मंसिर १८ गते बसेको समितिको ७४औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. २०७७ मंसिर १७ गते बसेको समितिको ७३औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. २०७७ असोज २७ गते बसेको समितिको ७२औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. २०७७ असोज २३ गते बसेको समितिको ७१औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. २०७७ साउन २८ गते बसेको समितिको ७०औ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्